Home » Kwaliteit en Beleid » Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan is belangrijke informatie voor iedereen die met Kroontjes gaat of wilt samen werken. Hierin geven wij een beschrijving van onze pedagogische visie en werkwijze. Binnen dit plan is er ruimte voor eigen interpretatie, eigen kwaliteiten en vaardigheden en persoonlijke afspraken die gemaakt kunnen worden tussen gastouder en vraagouder. Ouders weten na het lezen van het pedagogisch beleid of het aansluit bij hun eigen opvattingen en wensen. Voor gastouders biedt het pedagogisch beleidsplan een kader voor hun werkzaamheden. De meeste gastouders maken zelf een pedagogisch werkplan op. In dat plan staat beschreven hoe de gastouders werken. Dit plan kunt u bij de gastouders aanvragen.

Het volledige beleidsplan is bij ons te aan te vragen.

Belonen en corrigeren

Het kind wordt door de gastouder op een positieve manier benaderd. Doormiddel van positieve aandacht wordt het gewenste gedrag gestimuleerd. Wanneer een kind negatief gedrag vertoont, wordt gekeken naar het individuele kind en nagegaan waarom een kind dit gedrag vertoond. 

Bijvoorbeeld of het niet lekker in zijn vel zit, uit verveling, verandering in de thuissituatie, onzekerheid of ontwikkelingsproblematiek. De gastouder kan op die manier de oorzaak van het probleem wegnemen of hier rekening mee houden. 

Wanneer een kind na een waarschuwing nog negatief gedrag blijft vertonen, zal de gastouder een kind op ooghoogte op rustige, duidelijke wijze aanspreken en het kind daarbij ook aankijken. Er wordt zo kort mogelijk aandacht besteed aan het negatieve gedrag en het kind wordt evt. afgeleid om herhaling van het negatieve gedrag te voorkomen. Tegelijkertijd wordt positief gedrag gestimuleerd door middel van complimenten. Wij vinden het belangrijk om ouders terugkoppeling te geven over het gedrag van het kind.

Persoonlijke competenties

Kinderen vinden het leuk om iets zelf te doen, vooral als wij ze aanmoedigen. Het geeft ze zelfvertrouwen als iets lukt! Elk kind is uniek en waardevol. De gastouders accepteren kinderen zoals ze zijn en zij hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen.  Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten, en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven. Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. 

Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen. Kinderen worden in hun ontwikkeling gestimuleerd, zoals de lichamelijke ontwikkeling (bijv. leren lopen), de verstandelijke ontwikkeling (bijv. leren praten), en de emotionele ontwikkeling (bijv. leren opkomen voor zichzelf).