Oudercommissie

Vacature voor een oudercommissielid

 De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van

 

OUDERCOMMISSIELID m/v
Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:

 • overlegt met de houder
 • adviseert gevraagd en ongevraagd de houder
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • onderhoudt contacten met andere ouders
 • bevordert de betrokkenheid van ouders van het gastouderbureau, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren

fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

 

Wij zoeken ouders die:

 • mee willen praten en beslissen
 • de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
 • willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
  hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons gastouderbureau
 • minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn

 

Wij bieden:

 • inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
 • administratieve ondersteuning

 Voor aanmelding kunt u een mail sturen naar info@opvangkroontjes.nl

Functies binnen de OC

Voorzitter  
De voorzitter bereidt de vergadering voor, leidt de vergadering en treedt in eerste instantie op als vertegenwoordiger van de oudercommissie richting de centrale oudercommissie, de directie en/of het bestuur en overlegt regelmatig met de houder over de voortgang van de dagelijkse activiteiten. Deze taken kunnen ook over twee personen verdeeld worden. Een voorzitter heeft als belangrijkste taak om alle leden bij de besluitvorming te betrekken. Voorzitters maken regelmatig het figuurlijke rondje om ieders mening te horen. 

Secretaris  
De secretaris verstuurt voor de vergaderingen de uitnodigingen met de agenda, stelt de notulen op en verspreidt deze onder de leden. Ook draagt de secretaris zorg voor verspreiding van de notulen of een verkorte versie aan de ouders van het kindercentrum. Daarbij stelt hij/zij de emailadressenlijst samen, verzorgt de inkomende en uitgaande post en houdt het archief bij (zie hiervoor in bijlage 1 ‘het oudercommissieportaal’). Ook deze taken kunnen door twee personen worden uitgevoerd. 

Penningmeester 
De penningmeester beheert de middelen waarover de oudercommissie beschikking heeft en stelt jaarlijks een begroting en/of financieel verslag op.